لینک

بزرگ‌ترین وب دایرکتوری ایران

دامنه

serverfault.com


عنوان سایت

serverfault.comسرور فالت


توضیحات

مرجع پرسش و پاسخ ادمینستریتورهای شبکه


عنوان اصلی

Server Fault


شرح وب سایت

Q&A for system and network administratorsکلیدواژه‌ها و برچسب‌ها
rdp port
sftp port
localhost
vmware find all vms with snapshots
localhost 8080
lvm stripe size vs extend size
xampp apache metodos case sensitive
route 53 apex https
serverfault
thread_cache_size
ttl expired in transit
postfix relay access denied
nginx cache
server fault
soa expire
memcache vs memcached